Fredrik I av Hessen - Historiesajten (2024)

Levde: 1676-1751 (74 år)
Titel: Svensk regentgemål 1719-1720
Svensk kung 1720-1751 (31 år)
Krönt: 3 maj 1720 (Stockholm)
Valspråk: I Gud mitt hopp
Far: Karl av Hessen-Kassel (1654-1730)
Mor: Maria Amalia av Kurland (1653-1711)

Fredrik I av Hessen - Historiesajten (1)

Biografi
Fredrik I av Hessen-Kassel föddes den 28 april 1676 i Kassel som ligger i den tyska delstaten Hessen, som son till Karl av Hessen-Kassel (22) och Maria Amalia av Kurland (23) som var prinsessa av Kurland samt lantgrevinna av Hessen-Kassel.

Fredrik fick en fin uppfostran och var bland annat tre år utomlands och studerade och reste omkring. Han var omtyckt för sitt goda lynne, fördelaktiga utseende och älskvärda och sällskapliga sätt.

Ulrika Eleonora(1688-1741)

Svensk kung 1720
Som svåger till Karl XII fick Fredrik en framstående befattning i kungens armé. Han sårades lätt vid Hörland i Norge 1716 men var åter klar för strid till 1718 års fälttåg. Efter att Karl XII stupat i Norge den 30 november 1718 gjorde Fredrik allt som stod i hans makt för att få sin hustru Ulrika vald till drottning. Detta lyckades också och i januari 1719 blev Ulrika vald till Sveriges drottning. Ett år senare abdikerade hon för Fredriks förmån och han tog 1720 över regerandet. Kungamakten var emellertid kraftigt förminskad när Fredrik tog makten och han hade egentligen bara en marginellt inflytande över politiken, i riksdagen hade han endast två röster. Med det avtagande inflytandet tappade han intresset för rikets skötsel och de senare åren ägnade han sig helt åt nöjen och utsvävningar istället. Han lärde sig heller aldrig det svenska språket.

Lantgreve av Hessen-Kassel
Vid 54 års ålder (1730) ärvde Fredrik lantgrevskapet Hessen-Kassel och kunde därefter även titulera sig lantgreve av Hessen-Kassel. Detta kom att påverka hans utrikespolitik eftersom han nu satt på två stolar.

Äktenskap 1
Vid 24 års ålder (1700) gifte han sig med sin kusin Sofia Lovisa Dorotea av Preussen1680-1705 (20) som var dotter till kung Fredrik I av Preussen och Elisabeth Henrietta av Hessen. Sofia dog redan 1705 efter fem års äktenskap, endast 25 år gammal i kopp*rna. De fick inga barn.

Hedvig Ulrika Taube(1714-1744)

Äktenskap 2
Efter att ha utmärkt sig i det Spanska tronföljdskriget friade Fredrik till Karl XII:s syster Ulrika Eleonora av Pfalz-Zweibrücken och de gifte sig den 24 mars 1715. Äktenskapet blev inte speciellt lyckligt och de fick inte heller några barn.

Frillor & barn
Fredrik hade ett flertal älskarinnor. Den mest kända var Hedvig Ulrika Taube, som han fick fyra barn med som alla fick efternamnet von Hessenstein:
1) Anonyma/Mamsell (1734-1734) (död som späd)
2) Fredrik Vilhelm (1735-1808)
3) Karl Edvard (1738-1769)
4) Amalia Hedvig (1743-1752) (död 9 år)

Fredrik I av Hessen - Historiesajten (5)

Fredrik I

Prästerskapet var mycket chockerade över detta öppna äktenskapsbrott som för den vanliga "Svensson" hade inneburit dödsstraff och de befallde vid riksdagen 1738-1739 att kungen skulle avlägsna Hedvig från hovet. Detta skedde endast en kort tid när Hedvig flyttade ut på landet men hon var snart tillbaka i Stockholm igen.

Slaganfall
1748 fick han ett slaganfall som han aldrig repade sig ifrån och regeringen var därför tvungna att börja använda hans namnstämpel eftersom han inte kunde skriva under dokument som skulle signeras av kungen. Fredrik (74) gick bort den 25 mars 1751 och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Eftersom han aldrig fick några legitima barn utsåg riksdagen Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp (41) till hans efterträdare som regent i Sverige.

År Titel/händelse (urval)
1677 Arvtagare till lantgrevskapet Hessen-Kassel (dec)
1685 Rektor vid univ i Rinteln i Tyskland
1688 Chef för ett hessiskt infanteriregementet
1695 Överste för 'Erbprinz Friedrich Dragonerregiment'
1696 Nederländsk generalmajor
1702 Preussisk generallöjtnant
1704 Hessen-kasselsk kavallerigeneral (apr)
1706 Nederländsk kavallerigeneral (juni)
1707 Preussisk ståthållare över hertigdömet Kleve
1715 Överbefälhavare för de trupper som dragits ihop till den svenska östersjökustens försvar (apr)
1715 Generalissimus över den svenska krigsmakten 'till häst och fot' (16 sept)
1718 Erhöll titeln 'kunglig höghet' (dec) bekräftad av ständerna 9 mars 1719
1720 Vald till svensk kung (mars)
1720-1751 Krönt i Stockholms storkyrka (maj)
1730 Lantgreve av Hessen-Kassel (mars)
1748 Kungliga Serafimerorden (RoKKMO)
Stöd historiesajten!

Inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2020-12-25

Samtida händelser 1676 - 1751

1680Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682Indelningsverket införs
1685Kaffet kommer till Sverige
1687Newton ger ut sin gravitationslag
1690Kakao/choklad kommer till Sverige
1691Sverige drabbas av missväxt
1693Drottning Ulrika Elonora dör
1695En svår missväxt drabbar Sverige
1697Kung Karl XI dör
1697Karl XII blir kung
1697Stockholms slott brinner
1700-1721Stora nordiska kriget pågår
1704Sista häxavrättningen i Sverige
1707Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709Slaget vid Poltava
1710Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713Kalabaliken i Bender
1715Nödmynt börjar tillverkas
1718Karl XII stupar i Halden, Norge
1718Puckle uppfinner maskingeväret
1720Fredrik I blir svensk kung
1721Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725Missväxt i stora delar av landet
1726Bönemöten i hemmen förbjuds
1730Glasögonbågarna uppfinns
1731Ostindiska kompaniet bildas
1734Stympning avskaffas som straff
1734Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739Vetenskapsakademien grundas
1741-1743Hattarnas ryska krig
1743Stora daldansen utspelar sig
1749Modern befolkningsstatistik införs

Källor

Böcker:
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» runeberg.org
» stora bilden
» geni.com

Mer historia

Stöd historiesajten!
Fredrik I  av   Hessen  - Historiesajten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5809

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.